Regulamin
świadczenia usługi, uzyskania dostępu i korzystania z oprogramowania i usługi OKAY CRM.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin określa sposób uzyskania dostępu oraz warunki korzystania z oprogramowania i usługi OKAY CRM, a także prawa i obowiązki usługobiorcy, użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy usługi internetowej OKAY CRM.
2. Postanowienia zawarte w regulaminie świadczenia usługi, uzyskania dostępu i korzystania z oprogramowania i usługi OKAY CRM stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez Jakuba Ciamaga, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ITKREO JAKUB CIAMAGA z siedzibą w Warszawie (02-953) przy ulicy Obornickiej 29/71, NIP 661-220-65-17, a zaakceptowanie regulaminu przez usługobiorcę jest równoznaczne z zawarciem przez usługobiorcę i usługodawcę umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz umowy licencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

§ 2 DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i zwroty oznaczają:
1) regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usługi, uzyskania dostępu i korzystania z oprogramowania i usługi OKAY CRM”;
2) usługodawca, licencjodawca – Jakuba Ciamaga, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITKREO JAKUB CIAMAGA z siedzibą w Warszawie (02-953) przy ulicy Obornickiej 29/71, NIP 661-220-65-172;
3) usługobiorca – podmiot zlecający usługodawcy świadczenie usługi i korzystający z oprogramowania i usługi OKAY CRM oraz licencji udzielonej przez usługodawcę;
4) usługa – dostęp do aplikacji pod nazwą OKAY CRM, udostępnianej usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy regulamin;
5) aplikacja – oprogramowanie zainstalowane i utrzymywane na infrastrukturze serwerowej usługodawcy, udostępnianie usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym usługobiorcy; w przypadkach uregulowanych odrębną umową, aplikacja może zostać zainstalowana także na serwerze/serwerach lub innym sprzęcie komputerowym usługobiorcy;
6) użytkownik – osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z aplikacji;

7) login – stworzone przez użytkownika, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z usługi;
8) podmiot współpracujący – podmiot, którego dane zostały wprowadzone do aplikacji przez użytkownika w związku z korzystaniem z aplikacji i usługi.
9) hasło – stworzony przez użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z usługi;
10) przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerze/komputerach usługobiorcy, służące do komunikacji z usługą;
11) okres rozliczeniowy – okres trwający przez 30 dni od dnia opłacenia przez usługobiorcę opłaty za korzystanie z usługi;
12) formularz rejestracyjny – formularz służący do rejestracji usługobiorcy, dostępny na stronie internetowej www.okaycrm.com;
13) infrastruktura serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez usługodawcę, na którym pracuje aplikacja; składają się na nie elementy takie jak: serwery, systemy operacyjne oraz urządzenia podtrzymujące napięcie.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Korzystanie z usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z przeglądarkami internetowymi, dla których usługa została dostosowana.
2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej.
3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Firefox w wersji 3.1 lub wyższej, Chrome w wersji 4.0 lub wyższej, Opera w wersji 10.5 lub wyższej oraz Safari w wersji 3.1 lub wyższej.

§ 4 UZYSKANIE DOSTĘPU DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI I USŁUGI ORAZ SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY
1. Usługobiorca ma możliwość korzystania z wersji demonstracyjnej aplikacji i usługi bezpłatnie.
2. Celem uzyskania możliwości korzystania z wersji demonstracyjnej aplikacji i usługi, konieczne jest wypełnienie i przesłanie przez usługobiorcę formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.okaycrm.com
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez usługobiorcę, jest tożsame ze złożeniem przez usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu.
4. Dostęp do korzystania z wersji demonstracyjnej aplikacji i usługi jest ograniczony czasowo. Usługobiorca ma prawo do korzystania przez 30 dni z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie, którego może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.

5. Korzystanie z aplikacji i usługi po osiągnięciu limitu czasowego wskazego w ustępie 4 niniejszego paragrafu – w wersji demonstracyjnej, lub spersonalizowanej, uwarunkowane jest zawarciem stosownej umowy przez usługobiorcę i usługodawcę.
6. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, może zostać utworzona wersja spersonalizowana aplikacji, dostosowana do indywidualnych potrzeb i wskazań usługobiorcy.
7. Na warunkach określonych w odrębnej umowie, usługobiorca może zrezygnować z możliwości nieodpłatnego korzystania z wersji demonstracyjnej aplikacji i usługi i od początku współpracy z usługodawcą, korzystać z pełnej, albo spersonalizowanej wersji aplikacji i usługi.
8. Zakres świadczenia usługi oraz jej cena zależne są od rodzaju kupionej licencji – zgodnie z ofertą opisaną na stronie internetowej www.okaycrm.com

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z aplikacji poprzez pocztę elektroniczną adres info@okaycrm.com lub pod numerem telefonu 22 205 07 66 Konsultacje telefoniczne są udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 15. Aktualne numery telefonów są udostępnione na stronie internetowej usługodawcy: www.okaycrm.com
3. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub użytkowników, którym umożliwił dostęp do aplikacji i ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych wraz z zakończeniem korzystania z usługi.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z aplikacji i usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i zgodnie z prawem – co w szczególności oznacza zakaz dostarczania, zamieszczania i rozpowszechniania treści o charakterze niezgodnym z prawem przez usługobiorcę i dopuszczonych przez niego do korzystania z aplikacji użytkowników.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego uiszczania płatności za korzystanie z aplikacji i usługi.
6. Faktura VAT za korzystanie z aplikacji i usługi zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.
7. Na życzenie usługobiorcy, usługodawca wystawi fakturę proforma, na podstawie której usługobiorca dokona płatności.

8. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez usługodawcę bez podpisu odbiorcy.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez usługobiorcę lub użytkowników loginu i hasła osobom trzecim.
3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie usługi spowodowane:
1) niespełnieniem wymagań technicznych koniecznych do korzystania z aplikacji,
2) działaniem osób trzecich,
3) przyczynami niezależnymi od usługodawcy.
4. Nieuiszczenie przez usługobiorcę opłaty za korzystanie z aplikacji i usługi za więcej niż dwa okresy rozliczeniowe upoważnia usługodawcę do zawieszenia dostępu usługobiorcy do aplikacji i usługi z zachowaniem danych w infrastrukturze serwerowej.
5. Nieuiszczenie przez usługobiorcę opłaty za korzystanie z aplikacji i usługi za więcej niż trzy okresy rozliczeniowe, upoważnia usługodawcę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i trwałego, nieodwracalnego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, kopiami zapasowymi oraz przywrócenia adresu internetowego, pod którym udostępniana była aplikacja i usługa na rzecz usługodawcy do puli wolnych adresów.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania aplikacji przez usługobiorcę.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.

§ 7 PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI
1. Usługodawca udostępnia usługobiorcy możliwość korzystania z usługi zgodnie z parametrami opisanymi na stronie www.okaycrm.com
2. W przypadku przekraczania dostępnych limitów przestrzeni dyskowej, możliwość korzystania z usługi zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie będzie oznaczało dalsze przekraczanie tej przestrzeni. Na warunkach określonych w osobnej umowie, limity przestrzeni dyskowej przeznaczone do eksploatowania przez usługobiorcę mogą zostać zwiększone.
3. O przekroczeniu dostępnych limitów usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomością przesłaną na adres korespondencyjny usługobiorcy.

4. Usługodawca zapewnia dostępność usługi na poziomie nie mniejszym niż 99,5% czasu w miesiącu.
5. Zastosowanie poziomu dostępności usług określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu jest wyłączone w przypadku:
1) wystąpienia awarii infrastruktury serwerowej w wyniku działania siły wyższej (za siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym – żywiołowym – nie do uniknięcia, nad którym usługodawca nie panuje),
2) wystąpienia przerw w dostępie do usługi w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Infrastruktury serwerowej, pod warunkiem powiadomienia usługobiorcy z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem o planowanych pracach i terminie ich zakończenia.

§ 8 OCHRONA DANYCH
1. W ramach świadczenia usługi usługodawca oraz podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia usługi.
2. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez usługodawcę logo i nazwy firmy usługobiorcy w celach marketingowych, w zakresie prezentacji na liście referencyjnej.
3. Dane zgromadzone w infrastrukturze serwerowej usługodawcy w związku z wykonywaną usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez usługodawcę podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Usługobiorca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji w myśl art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) oraz że posiada pełne prawo do ich przetwarzania. Usługobiorca zobowiązuje się do przetwarzania wspominanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych w infrastrukturze serwerowej usługodawcy w związku z wykonywaną usługą do celów innych niż:
1) świadczenie usługi,
2) wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,
3) testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności,
4) próby odtwarzania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszonych przez usługobiorcę,
5) sporządzanie analiz statystycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania aplikacji, jej rozwój o nowe funkcje oraz publikowanie przykładowych metod wykorzystania i wyników przeprowadzonych analiz statystycznych.

§ 9 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Usługobiorca działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych.
2. Celem powierzenia danych osobowych jest udzielenie Usługobiorcy dostępu do korzystania z oprogramowania i usługi OKAY CRM na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje:
a. Dane osobowe pracowników Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
b. Dane osobowe kontrahentów/klientów: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer telefonu
4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie oraz celu przewidzianym niniejszym Regulaminem.
5. Usługodawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy. Za udokumentowane polecenie powinno rozumieć się czynności przetwarzania danych określone w niniejszym Regulaminie.
6. Usługodawca oświadcza, że stosuje wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, tak by przetwarzanie odbywało się zgodnie z art. 32 RODO.
7. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
8. Usługodawca zobowiązuje się wspomagać administratora w wypełnianiu jego obowiązków, o których mowa w art. 32 – 36 RODO, a w szczególności:
a) zapewnić adekwatny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
b) przekazywać Usługobiorcy informacje o wykrytych naruszeniach ochrony danych osobowych niezwłocznie, jednakże nie później niż 24h od ich wykrycia.
c) wspomagać Usługobiorcę poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby ten mógł wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO (w szczególności wykonywania praw do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych)
9. Usługodawca, zobowiązuje się do zwrotu lub usunięcia powierzonych mu danych osobowych niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania, jednak nie później niż 30 dni po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu niniejszej umowy.
10. Zapisy punktu 9 nie mają zastosowania, jeżeli prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych;
11. Usługobiorca jest uprawniony do kontrolowania zgodności przetwarzania danych przez Usługodawcę z niniejszą Umową, RODO i innymi przepisami.
12. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych na terenie europejskiego obszaru gospodarczego. Powierzenie takie odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej na piśmie, zapewniającej co najmniej takie gwarancje ochrony danych, jakie wynikają z niniejszego dokumentu.
13. Usługodawca zobowiązany jest przekazywać Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
14. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO i posiada pełne prawo do ich przetwarzania.
15. Postanowienia § 9 Regulaminu obowiązują począwszy od dnia obowiązywania RODO, tzn. od 25 Maja 2018 r.
16. Strony mogą zawrzeć umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na odrębnych zasadach. W takiej sytuacji zastosowanie mają tylko i wyłącznie postanowienia tejże umowy.

§ 10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w aplikacji przez usługobiorcę.
2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.
3. Usługodawca zapewnia, że wykorzystywana na potrzeby świadczenia usługi Infrastruktura Serwerowa spełnia następujące kryteria ochrony fizycznej:
1) pomieszczenie zabezpieczone jest drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min,
2) w pomieszczeniu okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej,
3) pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
4) dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu,
5) dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych,
6) dostęp do pomieszczeń jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą systemu CCTV,
7) dostęp do pomieszczeń przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą CCTV,
8) pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy,
4. Usługodawca zapewnia, że przechowywane przez usługobiorcę dane w aplikacji zabezpieczone są przed utratą poprzez:
1) zastosowanie redundantnego systemu dysków twardych (macierz RAID),
2) tworzenie kopii zapasowych bazy danych w trybie nie rzadszym niż co 24 godziny, archiwizowanych w niezależnej infrastrukturze serwerowej z wykorzystaniem macierzy RAID, fizycznie oddzielonej od serwera, na którym przechowywane są dane aplikacji.
5. Tworzone codzienne kopie zapasowe utrzymywane są przez okres nie krótszy niż 7 dnia od dnia utworzenia kopii zapasowej.

§ 11 REKLAMACJE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W przypadku, jeżeli usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu, usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres Info@okaycrm.com bądź listownie, do siedziby usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje opisujące adres, pod jakim dostępna jest aplikacja, dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji usługobiorca nie mógł korzystać z usługi zgodnie z regulaminem, przysługuje mu żądanie ustanowienia upustów i darmowych okresów korzystania z aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Konsumentom przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych.
5. Każda ze stron umowy uprawniona jest do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, rozpoczynającego bieg w pierwszym dniu miesiąca, następującego po dniu doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie umowy.
6. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego wielokrotność okresu rozliczeniowego, umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich okresów rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.

§ 12 OCHRONA WŁAŚCI INTELEKTUALNEJ 
1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usługi oraz, że jest wyłącznym twórcą utworu w postaci programu do zarządzania relacjami z kontrahentami – OKAY CRM, (dalej zwanego „utworem” lub „oprogramowaniem”). Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z oprogramowaniem stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
2. Usługodawca oświadcza, że wykonał utwór osobiście i jest wyłącznym jego autorem, przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do całości utworu, utwór nie jest obciążony żadnymi prawami bądź zobowiązaniami na rzecz osób trzecich, utwór nie narusza praw osób trzecich, wolny jest od wad prawnych i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
3. Korzystanie z aplikacji przez usługobiorcę lub inne osoby, nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w regulaminie bez pisemnej zgody usługodawcy.
5. Udzielając usługobiorcy możliwości korzystania aplikacji i usługi przez stworzenie przyporządkowanego usługobiorcy konta w aplikacji, usługodawca udziela usługobiorcy licencji na korzystanie z utworu, bez ograniczeń terytorialnych na następującym polu eksploatacji:

Zabrania się zmieniania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w oprogramowanie oraz tworzenia opracowań i rozszerzeń będących pochodną oprogramowania lub załączonych materiałów.
6. Licencjobiorca może stworzyć kopię zapasową oprogramowania oraz dokonywać czynności przewidzianych w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Ograniczenia niniejszej licencji nie uchybiają uprawnieniom Licencjobiorcy przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
korzystanie z oprogramowania poprzez wprowadzenie do bazy danych, przechowywanie, wyświetlenie, uruchamianie i używanie zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
8. Usługobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania, udostępniania oprogramowania osobom trzecim odpłatnie bądź nieodpłatnie, w szczególności na podstawie umów użyczenia, najmu, dzierżawy i innych podobnych umów.

9.Ograniczenie to nie obowiązuje w odniesieniu do udzielania dalszej licencji na oprogramowanie (sublicencja) w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba podmiotów korzystających z licencji nie przekroczy liczby udzielonych licencji

§ 13 PLIKI COOKIES
1. Serwis www.okaycrm.com oraz aplikacja wykorzystują pliki cookies przechowywane w celu tworzenia statystyk oglądalności serwisu oraz dostosowania treści serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) administrator danych informuje, że sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: ttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.okaycrm.com
2. Adresy do doręczeń oświadczeń składanych sobie wzajemnie przez usługodawcę i usługobiorcę w związku z korzystaniem przez usługobiorcę z aplikacji i usługi brzmią:

1) w odniesieniu do usługodawcy:
– dla korespondencji przesyłanej drogą pocztową: ul. Obornicka 29/71 02-953 Warszawa
– dla korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną: info@okaycrm.com
– nr telefonu: 22 205 07 66
2) w odniesieniu do usługobiorcy – stosowne adresy i numery telefonów wskazane w formularzu rejestracyjnym, lub zaktualizowane w osobnym oświadczeniu.
3. Korespondencję przesyłaną w związku z wykonywaniem niniejszej umowy uznaje się za doręczoną:
– dla korespondencji przesyłanej drogą pocztową: w dniu odebrania przesyłki przez adresata, lub w ostatnim dniu terminu odbioru przesyłki awizowanej w placówce pocztowej,
– dla korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną lub w drodze wiadomości sms i mms: w dniu nadania – jeśli zostały nadane w dniu roboczym do godziny 15, w najbliższym następnym dniu roboczym, jeśli zostały nadane w dzień świąteczny lub po godzinie 15.
4. Spory wynikające na gruncie spraw uregulowanych niniejszym regulaminem będą rozpoznawane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę usługodawcy.