Skip to main content

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  Jakub Ciamaga, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITKREO JAKUB CIAMAGA z siedzibą w Warszawie (02-953) przy ulicy Obornickiej 29/71, zwany dalej ITKREO lub Administrator.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

ITKREO jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Dane użytkowników systemu Okay CRM (dane podawane przez użytkownika w procesie rejestracji do systemu Okay CRM)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane
  • dla potrzeb procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
  • w pozostałym zakresie – na podstawie zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające ITKREO w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: ITKREO co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których ITKREO będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: ITKREO nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

 • Cele i podstawy przetwarzania danych:

Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane:

 • dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów wynikających in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane:

 • dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające ITKREO w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: ITKREO co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których ITKREO będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: ITKREO nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z ITKREO oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie ITKREO.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
 • Przekazywanie danych poza EOG: ITKREO co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których ITKREO będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: ITKREO nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane użytkowników systemu Okay CRM

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu rejestracji konta w systemie Okay CRM oraz jego bieżącej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w pozostałym zakresie – na podstawie zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie ITKREO.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia wygaśnięcia okresu próbnego lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy stronami (w przypadku jej zawarcia) lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 • Przekazywanie danych poza EOG: ITKREO co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których ITKREO będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: ITKREO nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji konta oraz korzystania z systemu Okay CRM.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez ITKREO moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie – o ile zgoda jest podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Jakub Ciamaga, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITKREO JAKUB CIAMAGA

 1. Obornicka 29/71,

02-953 Warszawa

Adres e-mail: info@okaycrm.com

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres e-mail: okaycrm@inspektor-danych.info

 

Informacje dotyczące plików cookie

Pliki cookie: Strona internetowa ITKREO korzysta z plików cookie. Są to niewielkie pliki zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej wykorzystywane do następujących celów:

 • Optymalizacyjnych – ułatwiają korzystanie ze strony internetowej (np. zapamiętywanie odznaczenia komunikatów wyświetlanych na strony internetowej)
 • Analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których Strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jej zawartość do preferencji Użytkowników
 • Marketingowych – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostoswane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie)

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików Cookie na swoim urządzeniu, prosimy o zmianę ustawiania swojej przeglądarki internetowej lub/i zablokowanie działania zewnętrznych plików cookie w sposób opisany w akapicie „Pliki cookie zewnętrzne” poniżej.

Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie okaycrm.com

Pliki cookie zewnętrzne: ITKREO wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie/analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:

 • Google Ireland Limited – Google Adwords, Google Analytics – dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam ITKREO w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu
 • Meta Platforms Ireland Ltd – Facebook Pixel – dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam ITKREO w sieci reklamowej Facebook). Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych, w tym zablokować wykorzystywanie tych danych przez Facebook w tym miejscu.

Rozwiązania, o których mowa powyżej są wykorzystywane w celu dostosowywania reklam do preferencji użytkowników oraz dla celów analitycznych. Rozwiązania te pozwalają śledzić działania Użytkowników w ramach strony internetowej (np. wyświetlenie konkretnej podstrony w ramach witryny). Na tej podstawie Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy ITKREO w ramach sieci reklamowej Google / Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookie mogą Państwo znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.